Klauzula informacyjna RODO

Zgodnie z art.13 ust.1 i ust.2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych ), informujemy ,że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest PPUH Hayduk Andrzej Wojtaszek-Hayduk, ul. Moniuszki 11, 68-200 Żary. Przedsiębiorstwo zarejestrowane jest w CEIDG ; REGON 970030228, NIP 928-000-05-36; adres poczty elektronicznej:  biuro@hayduk.pl ,
 2. Administrator nie wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych;
 3. Państwa dane pozyskaliśmy:

– bezpośrednio od Państwa;

– ze źródeł publicznych oraz ogólnodostępnych, w tym z Internetu, np. Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

 1. Firma PPUH Hayduk Andrzej Wojtaszek-Hayduk przetwarza następujące kategorie danych:

– dane kontaktowe;

– dane wymagane do identyfikacji na potrzeby zawarcia umowy, wykonania usługi, wystawienia faktury, obsługi posprzedażowej, numery kont w celu rozliczeń między firmą Hayduk a Klientem;

– dane identyfikacyjne niezbędne do świadczenia usług on-line;

 1. Cele i podstawa prawna przetwarzania danych

Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie:

– art. 6 ust. 1 lit b RODO, w zakresie jakim jest to konieczne w celu realizacji łączącej nas umowy.

-art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. w zakresie niezbędnym do realizacji obowiązków na nas ciążących takich rozliczenia finansowe, w tym podatkowe.

-art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. przetwarzanie w zakresie niezbędnym dla realizacji celów wynikających z naszych prawnie uzasadnionych interesów oraz ewentualna konieczność odpierania lub realizacji roszczeń cywilnoprawnych.

 1. Podane dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej;
 2. Odbiorcy danych: Odbiorcami Państwa danych mogą być zewnętrzne podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa, jednostki nadrzędne, podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi na podstawie umów powierzenia;
 3. Państwa dane będą przechowywane przez okres potrzebny do realizacji naszych relacji biznesowych w tym umów, zleceń i zamówień – do końca okresu przedawnienia roszczeń (5 lat plus 1 rok lub do czasu wycofania zgody)
 4. Podając swoje dane osobowe, mają Państwo prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania , prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 5. Podający swoje dane ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego , którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych , adres siedziby: ul. Stawki 2 , 00-193 Warszawa , w każdej chwili;
 6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, tylko w oparciu o własną niewymuszoną wolę, jednakże w przypadku braku zgody na przetwarzanie danych osobowych Firma nie będzie mogła utrzymywać kontaktu i przekazywać istotnych informacji;
 7. Nie przewidujemy zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych , w tym nie będziemy stosować wobec tych danych profilowania.